Padina
 
HomeHome  Log in  Register  
Share | 
 

 ZANKOP-STAVITEL a.d. Kovačica u stečaju...

Go down 
AuthorMessage
Forum.

avatar


PostSubject: ZANKOP-STAVITEL a.d. Kovačica u stečaju...   Sun 29 Aug 2010 - 16:54

Nekad uspešna a sada uništena od kvazi biznismena gradjevinska firma iz Kovačice 'Stavitel' u kojo su većinu zaposlenih činili radnici iz Padine i Kovačice se nalazi u stečaju


Dokument preuzet sa sajta agencije za privatizaciju,a koji je izgleda sastavilo lice bez 6-7 prstiju ili je nepismeno ili radi na neispravnoj tastaturi,
još jedan dokaz nesposobne države koju mora da plaća nesposobne službe i njegove službenike, koje ne znaju da rade svoj posao


Na osnovur ešenja stečajnog sudije Privrednog suda u Pančevu od 16.02.2010.godine, broj predmeta
St.16/2010, a uskladu sa članovima 109, 110, 111, 112 i 113 Zakonaostečajnompostupku («Službeni
glasnik RS» br. 84/2004), saglasnosti Skupštine poverilaca od 29.07.2010. godine i Nacionalnim
standardom br. 5 o načinu i postupku unovčenja imovine («Službeni glasnik RS», br. 43/2005),
stečajniupravnikstečajnogdužnika

«ZANKOP-STAVITEL» a.d. Kovačicaustečaju, ul. BrastvaJedinstvabr.102

OGLAŠAVA
prodaju stečajnog dužnika kao
PRAVNOGLICA
metodomj avnog nadmetanja

Javno nadmetanje održaće se dana 28.09.2010. godineu 11.00 časova na sledećoj adresi: Agencija za

privatizaciju, Beograd, Terazijebr. 23, II sprat, velika sala.

Najvažniju imovinu stečajnog dužnika čini:

1. Zgrada za proizvodnju kamena, šljunka, peska, površine 811m2 i Pomoćna zgrada površine
296m2 upisane u List nepokretnosti 4433 KOKovačica, postojećinaKPbr. 3198/3, kao objekat
br. 1 iobjekatbr. 3.
2. Zgrada građevinarstva sa pomoćnomz gradom ukupne korisne površine 113 m2 (90 +23) upisane u
LN 4433 KOKovačice, postojećenaKP 3198/4 kao objekat br. 1 i 2.
3. Pomoćna zgrada i Zgrada građevinarstva upisane u LN 4433 KOKovačica, naKPbr. 1569/1 koje
su u prirodi porušene.
4. Objekat br. 2 Zgrada građevinarstva upisan uLN 4433 KOKovačica, naKPbr. 3198/3 kojije u
prirodiporušen.

Nagradskom građevinskom zemljišt uupisanom uLN 4433 KOKovačicastečajnidužnikimapravo
korišćenja.

Početna cena najavnom nadmetanju je 7.812.000,00 dinara
Depozit iznosi 3.124.800,00 dinara

Pravo naučešćei maju sva pravna ifizička lica koja:

1. nakon dobijanja profakture, izvrše uplatu radi otkupa prodajne dokumentacije u iznosu od
50.000,00 dinara (profaktura se može preuzeti pozivom na mobilni telefon ovlašćenog lica ,
zaključno sa 21.09.2010. godine);
2. uplate depozit na tekući račun stečajnog dužnika br: 160-329548-56 otvoren kod ''BANKA
INTEZA'' a.d. Pančevo ili polože neopozivu prvoklasnu bankarsku garanciju naplativu na
prvi poziv, najkasnije 5 radnih dana pre održavanja prodaje (rok za uplatu depozita ističe
zaključno sa 21.09.2010. god.). U slučaju da se kao depozit položi prvoklasna bankarska
garancija, orginal iste seradi provere isključivo lično mora dostaviti Službi finansija
Agencijezaprivatizaciju, Terazije 23, VI sprat, sobabroj 610, Beograd, zaključnosa21.09.2010.
godinedo 15.00 časovapobeogradskomvremenu (GMT+1). Bankarskagarancijamoraimatirok
važenjado 10.11.2010. godine. U slučaju da na javnom nadmetanjupobediKupackojije depozit
obezbediobankarskomgarancijom, istimoraizmiritiiznosdepozitaurokuod48 satioddana
javnog nadmetanja, a pre potpisivanja kupoprodajnog ugovora, nakon čega će mu biti vraćena
garancija;
3. potpišuizjavuogubitkupravanavraćanjedepozita; iizjavuočuvanjupoverljivihpodataka.
Izjavečinesastavnideoprodajnedokumentacije.

Nakon uplate depozita, a najkasnije 5 radnih dana pre održavanjajavnog nadmetanja, potencijalni
kupci, radiblagovremeneevidencije, morajupredatiobrazacprijavezaučešćepoverenikuAgencijeza

----------------------- Page 2-----------------------

privatizacijuRS, sa fotokopijomgarancije ili dokaza ouplati depozita, kao i potpisanuizjavu o
gubitku prava na vraćanje depozita. U slučajudaje potencijalni kupac koji predaje prijavu pravno
lice, poverenikusedostavljaiizvodizregistracijeiOPobrazac.

Javno nadmetanjeodržaćesedana 28.09.2010. godineu 11.00 časovana sledećojadresi: Agencijaza

privatizaciju, Beograd, Terazijebr. 23, II sprat, velikasala.

Registracijaučesnikapočinjedva sataprepočetkajavnog nadmetanjaazavršava se 10 minutapre
početkajavnognadmetanja, odnosnouperioduod09.00 do10.50 časova, naistojadresi.

Stečajniupravniksprovodijavnonadmetanjetakošto:
1. registrujelicakojaimajupravoučešćanajavnom nadmetanju (imajuovlašćenjailisulično
prisutni),
2. otvarajavnonadmetanječitajućipravilanadmetanja,
3. pozivaučesnikedaistaknuponudunaoglašenucenu, kojususpremnidaplate,
4. održavarednajavnomnadmetanju,
5. proglašavakupcakadanijednadrugastrankaneistaknevećucenuodposlednjeponuđenecene,
6. potpisujezapisnik.

Kupoprodajniugovorsepotpisujeurokuod3 danaoddanaodržavanjajavnognadmetanja, poduslovomda
je depozit kojije obezbeđen garancijom uplaćen na račun stečajnog dužnika. Proglašeni Kupacje
dužan da uplati preostali iznos kupoprodajne cene u roku od 8 dana od dana potpisivanja
kupoprodajnogugovora. TeknakonuplatekupoprodajneceneodstraneKupcainakondobijanjapotvrde
odstranestečajnogdužnikaoizvršenojuplatiucelosti, istističepravonauknjižbunepokretnosti,
dokkodpokretneimovineKupacstičepravovlasništvamomentomuplatekupoprodajnecene.

AkoproglašeniKupacnepotpišezapisnik, kupoprodajniugovorilineuplatikupoprodajnucenuu
propisanimrokovima inapropisannačin, kaoiusvimdrugim slučajevimapredviđenimIzjavom o
gubitkupravanavraćanjedepozita, gubipravonapovraćajdepozita, azaKupcaseproglašavadrugi
najboljiponuđač.

Imovina se kupuje u viđenom stanju i može se razgledati nakon otkupa prodajne dokumentacije, a
najkasnije 7 danaprezakazaneprodajesvakimradnimdanomod 10.00 do 14.00 časovauzprethodnunajavu

natelefon 064/81 61 074

Učesnicimakojinajavnom nadmetanjunisusteklistatuskupcailidrugognajboljegponuđača, depozit
(garancija) sevraćaurokuod 8 danaoddanajavnognadmetanja.

Poreziitroškovisedodajunapostignutukupoprodajnucenu.

Napomena: Nije dozvoljeno dostavljanje originala bankarske garancije pošiljkom (običnom ili
preporučenom), putem faksa, mail-ailinadruginačin, osimnanačinpropisanutački 2. uslovaza
sticanjepravazaučešćeizovogoglasa.

Ovlašćenolice: Poverenik ZoranMilovanović
kontakttelefon: 064/1651737

skinite/download dokument/oglas o stečaju ZANKOP-STAVITEL a.d. Kovačica


Attachments
oglas-stecaj.cirilica.txt
(11 Kb) Downloaded 108 times
latinica.txt
(6 Kb) Downloaded 124 times
oglas-stecaj_451_2010-09-28.pdf
(87 Kb) Downloaded 91 times
Back to top Go down
 
ZANKOP-STAVITEL a.d. Kovačica u stečaju...
Back to top 
Page 1 of 1

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
Forum Padina  :: Arhiva-Otpad-
Jump to: